ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oblong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oblong*, -oblong-

oblong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oblong (n.) รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
oblong (adj.) ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
oblong(ออบ'ลอง) adj. เป็นรูปไข่,เป็นรูปกลมรี,เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า. n. รูปกลมรี,รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,รูปไข่., See also: oblongish adj. oblongness n., Syn. elongated
English-Thai: Nontri Dictionary
oblong(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,เป็นรูปรี,เป็นรูปไข่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oblong-รูปขอบขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
medulla (n.) สมองส่วนใน (medulla oblongata) See also: สารที่อยู่ในอวัยวะภายในเช่น ไต, ต่อมหมวกไต, ไขกระดูก
medullary (.) เกี่ยวกับสมองส่วนใน (medulla oblongata)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"l am Jack's medulla oblongata.มันเลยสำคัญมากสำหรับผม ที่จะต้องไปเรียน
Because my Medulla Oblongata is screaming for hydration ...เราน่าจะเริ่มตุนเครื่องดื่มชูกำลัง
Of course, I'd want one with a bit more ammo and minus the oblongata stains.แน่ล่ะ ฉันอยากได้อันที่มันมีลูกธนูเยอะกว่า

oblong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, 延髓] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord)

oblong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小判形[こばんがた, kobangata] (n,adj-no) oval; elliptical; oblong
横綴じ[よことじ, yokotoji] (n) binding a book in an oblong shape
長持ち(P);長持[ながもち, nagamochi] (n,vs) (1) long-lasting; long-wearing; wears well; (n) (2) (長持 only) nagamochi; large oblong chest (for clothing, personal effects, etc.); (P)
長火鉢[ながひばち, nagahibachi] (n) oblong brazier
延髄[えんずい, enzui] (n,adj-no) medulla oblongata
横長[よこなが, yokonaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; landscape orientation
[はし, hashi] (n,adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain)
縦長[たてなが, tatenaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; vertical writing style (e.g. on envelopes); portrait orientation
花梨;花林;花櫚;榠樝[かりん;カリン, karin ; karin] (n) (1) (uk) (not 榠樝) Burmese rosewood (Pterocarpus indicus); angsana; amboyna; amboina; (2) (uk) (not 花林 or 花櫚) flowering quince (of genus Chaenomeles) (Pseudocydonia sinensis); Chinese quince (Chaenomeles sinensis); (3) (uk) (only 花梨 or カリン) quince (Cydonia oblonga)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong

oblong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอบ[n.] (løp) EN: bamboo fish trap ; kind of network trap for birds FR: nasse [f] ; panier oblong en osier [m]
รี[adj.] (rī) EN: oval ; tapering ; oblong FR: oval ; oblong
กรายดำ[n. exp.] (krāi dam) EN: Hopea oblongifolia FR: Hopea oblongifolia
ก่วม[n.] (kūam) EN: Acer oblongum FR: Acer oblongum
เมดัลลาออบลองกาตา[n. exp.] (mēdanlā øpl) EN: medulla oblongata FR:
หนาดคำ[n. exp.] (nāt kham) EN: Desmodium oblongum FR: Desmodium oblongum
อูนดง[n. exp.] (ūn dong) EN: Cornus oblonga FR: Cornus oblonga
อุนต้น[n. exp.] (un ton) EN: Cornus oblonga FR: Cornus oblonga
ยาแก้ฮากเหลือง[n. exp.] (yā kaē hāk ) EN: Desmodium oblongum FR: Desmodium oblongum
ยาต้นกำลังพระ[n. exp.] (yā ton kaml) EN: Desmodium oblongum FR: Desmodium oblongum

oblong ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langloch {n}elongated hole; oblong hole
Langformat {n}oblong format

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oblong
Back to top