ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obliviousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obliviousness*, -obliviousness-

obliviousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obliviousness (n.) การลืมเลือน Syn. forgetfulness

obliviousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergesslichkeit {f}obliviousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obliviousness
Back to top