ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obliqueness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obliqueness*, -obliqueness-

obliqueness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obliqueness (n.) การลาดเอียง See also: การเฉ

obliqueness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
斜格性の階層[しゃかくせいのかいそう, shakakuseinokaisou] (n) obliqueness hierarchy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obliqueness
Back to top