ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obligate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obligate*, -obligate-

obligate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obligate (vt.) ผูกมัด See also: ้มีพันธะะ Syn. bind, oblige
obligated (adj.) ซึ่งผูกมัด Syn. beholden, obliged
English-Thai: HOPE Dictionary
obligate(ออบ'บลิเกท) vt. เป็นภาระหน้าที่,ให้คำมั่น,ทำให้มีพันธะ,ทำบุญคุณให้,เป็นเกณฑ์,บังคับ,กำหนด,ตกลง. adj. จำเป็น,สำคัญ, See also: obligable adj. obligator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
obligate(vt) บังคับ,เป็นหนี้บุญคุณ,ผูกมัด,เป็นภาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obligateจำต้อง, จำเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
American lives from any threat so I am obligated to assume the worst.แต่งานของฉันคือการปกป้อง ชีวิตของชาวอเมริกันจาก ภัยคุกคามใด ๆ ดังนั้นฉันผูกพันที่จะ ต้องถือว่าเลวร้ายที่สุด
There is another option that one is obligated to point out.มีอีกทางเลือกที่ท่านจะต้องตัดสินใจ
You're obligated to spend five minutes a day in here.คุณจำเป็นต้องใช้เวลาห้านาทีต่อวันในที่นี่
Does that mean I'm morally obligated to burn that lady's outfit?หมายความว่าชั้นทำถูกแล้ว ที่เผาเสื้อผ้านังพวกนั้นหรอ?
We're... obligated to review the situation.เรามีหน้าที่ต้องพิจารณา เหตุการณ์ทั้งหมด
We feel obligated.ให้รู้สึกเหมือนว่าเขาทำเพื่อเรา เรารู้สึกเหมือนถูกผูกมัด
I'm obligated to file a report if I feel there's been prisoner misconduct.ฉันมีหน้าที่ต้องรายงานถ้าฉันพบว่ามีนักโทษทำผิด
I'm legally obligated to file every properly drafted motion with the court so that a hearing can be scheduled.ผมมีสิทธิ์ยื่นฟ้องอย่างถูกต้องต่อศาล ดังนั้น มันคงอยู่ในรายการ
If you know,You are obligated to treat.ถ้าคุณรู้ ,คุณจะต้องรักษาเค้า
The firm is obligated to maintain its client's confidentiality, even from the researchers.บริษัทมีพันธะในการรักษาความลับของลูกค้า แม้แต่กับผู้วิเคราะห์
So, I think we're obligated to harness this power for our own personal gain.ใช้ประโยชน์จากพลังอันนี้ เพื่อให้เราได้กลับมาเป็นส่วนตัว
If you ask a cop if he's a cop, he's, like, obligated to tell you.ถ้านายเดินไปถามเขาว่าเขาได้เป็นตำรวจไหม เขาจะ เหมือนแสดงอาการแบบว่าทำเป็นพูดจาดีกับนาย

obligate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
義務づける[ぎむづける, gimudukeru] (v1) to obligate
義務付ける[ぎむづける, gimudukeru] (v1,vt) to obligate

obligate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นภาระ[v. exp.] (pen phāra) EN: be obligated (to) ; take the responsability FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obligate
Back to top