ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

objectivism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *objectivism*, -objectivism-

objectivism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
objectivism (n.) การมุ่งในเรื่องของวัตถุ
English-Thai: HOPE Dictionary
objectivism(อับเจค'ทะวิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม

objectivism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
客観主義[きゃっかんしゅぎ, kyakkanshugi] (n) objectivism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า objectivism
Back to top