ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oarlock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oarlock*, -oarlock-

oarlock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oarlock (n.) เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง Syn. rowlock
English-Thai: HOPE Dictionary
oarlock(ออร์'ลอค) n. ที่พาดไม้กรรเชียงเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
oarlock(n) หูพาย

oarlock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock)
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock)
櫓杭;艪杭[ろぐい, rogui] (n) (See 入れ子) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock)
櫓臍;艪臍[ろべそ, robeso] (n) (obsc) (See 櫓杭) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock)

oarlock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruderdolle {f}thole; oarlock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oarlock
Back to top