ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oakum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oakum*, -oakum-

oakum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oakum (n.) เชือกด้ายดิบ
English-Thai: Nontri Dictionary
oakum(n) เส้นเชือก,ด้ายดิบ,ชันยาเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน

oakum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
槇皮;槙肌;填絮[まいはだ;まきはだ(槙肌), maihada ; makihada ( maki hada )] (n) caulking; calking; oakum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oakum
Back to top