ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

northeastern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *northeastern*, -northeastern-

northeastern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
northeastern (adj.) เกี่ยวกับภาคหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
English-Thai: Nontri Dictionary
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้ามัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. หมี่
ผ้ามัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. หมี่
มัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่
มัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่
แคน (n.) a kind of reed mouth organ in northeastern Thailand See also: Lao reed mouth-organ
หมอลำ (n.) northeastern-style singer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
During the Northeastern High School Baseball Championship game, all members of the 42 piece Yamakawa High School brass band and their music teacher, were hospitalized for nausea and stomach...ขณะการแข่งขันเบสบอลมัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกทั้ง 42 คนของวงดุริยางค์ ร.ร.ยามากาวะ และครูผู้สอน, ถูกนำส่งโรงพยาบาล เพราะอาการท้องเสีย...
The nine northeastern states have banded together on reducing CO2.9 รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือได้จับมือกัน ในการลดคาร์บอนไดออกไซด์
The RAF continues to give all the support in its power... to the Allied armies in northeastern France and Belgium.ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อหนุนกองทัพพันธมิตรในทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ฝรั่งเศส และ เบลเยี่ยม ทางรถไฟ และท้องถนนต่างๆ
The victims were killed as they were visiting the factory... in a northeastern Kazakhstan province.ผู้เคราะห็ร้ายถูกสังหาร ขณะกำลังเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทางภาคอีสานของคาซัคสถาน
In the northeastern prison system.ในระบบคุกทางตะวันออกเฉียงเหนือ
50 kilometers west of Dandong, northeastern China.50 กิโลเมตรทางตะวันตก ของ "แดงดอง" ภาคอีสานของจีน

northeastern ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, 宧] northeastern corner of a room
东北大学[Dōng běi Dà xué, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 东北大学 / 東北大學] Northeastern University (Liaoning)
东北方[dōng běi fāng, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ ㄈㄤ, 东北方 / 東北方] northeast; northeastern

northeastern ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico)
鬼門[きもん, kimon] (n) the northeastern (unlucky) direction; person or thing to be avoided

northeastern ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัก[pr.] (bak) EN: [title before the name of a man in Northeastern Thailand] FR:
อีสานนิยม[n. exp.] (Īsān niyom) EN: regionalism in Northeastern Thailand FR:
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: [Thai silk woven in Northeastern Thailand] ; mudmee silk ; weft ikat FR:
หมอลำ[n.] (mølam) EN: Northeastern traditional singer ; Northeastern-style singer ; Isan-style folk music ; folk singer = folksinger FR: chanteur traditionnel [m] ; chanteuse traditionnelle [f]
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai ) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect FR:
ปลาเสือตอลายเล็ก[n. exp.] (plā seūa tø) EN: Northeastern siamese tigerfish ; Datnioides undecimradiatus FR: Datnioides undecimradiatus
โปงลาง[n.] (pōnglāng) EN: Northeastern xylophone FR: xylophone Isan [m]
ไส้กรอกอีสาน[n. exp.] (saikrøk Īsā) EN: Isan sausage ; Northeastern sausage FR:
เสือตอลายเล็ก[n. exp.] (seūa tø lāi) EN: Northeastern siamese tigerfish ; Datnioides undecimradiatus FR: Datnioides undecimradiatus
เซิ้ง[n.] (soēng) EN: Northeastern dance ; Isan folk dance FR:
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ[X] (thāng thit ) EN: in the northeastern partt FR:
ต้มเปอะ[n.] (tompoe) EN: Northeastern style bamboo shoot soup FR:
รำเซิ้ง[n. exp.] (ram soēng) EN: [Northeastern style dance] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า northeastern
Back to top