ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonparty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonparty*, -nonparty-

nonparty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonparty (adj.) ซึ่งไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonparty
Back to top