ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nonexistence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nonexistence, *nonexistence*,

-nonexistence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏有[うゆう, uyuu] (n) nonexistence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nonexistence-
Back to top