ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*non-oppression*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น non-oppression, -non-oppression-

*non-oppression* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวิหิงสา[n.] (awihingsā) EN: non-oppressiveness ; non-violence ; non-oppression FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *non-oppression*
Back to top