ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

net ton

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *net ton*, -net ton-

net ton ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
net ton (n.) หน่วยชั่งน้ำหนักเรียกว่า ตัน มีค่าเท่ากับ 2000 ปอนด์ Syn. ton
English-Thai: HOPE Dictionary
net tonn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ2000ปอนด์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll be no Internet tonight.เขาไม่รู้จักที่เปิดกระป๋อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า net ton
Back to top