ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neanderthal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neanderthal*, -neanderthal-

neanderthal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Neanderthal (adj.) เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน Syn. neanderthal
neanderthal (adj.) เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน Syn. Neanderthal
neanderthal (adj.) ล้าสมัยมาก See also: ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง Syn. Neanderthal
Neanderthal (adj.) ล้าสมัยมาก See also: ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง Syn. neanderthal
neanderthal (adj.) หยาบคาย See also: ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ Syn. Neanderthal
Neanderthal (adj.) หยาบคาย See also: ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ Syn. neanderthal
neanderthal (n.) มนุษย์ยุคหิน
Neanderthal (n.) มนุษย์ยุคหิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That Neanderthal Val birch... he's been answering graduate-level questions in geography, history, astronomy.เขาตอบคำถาม ได้ทุกอย่างในระดับบัณฑิต ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์
In the Neanderthal display.In the Neanderthal display.
You and your neanderthal puckheads are nothing!หุบปากเน่าๆของนายซะ!
I tried to stay strong about it, but... there's this Neanderthal who's made it his mission to make my life a living hell.ฉัน พยายาม ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้มแข็ง แต่... .
The Neanderthal is running scared, my fellow mutants!เหมือนพวกมนุษย์ยุคหินที่วิ่งเต้นด้วยความกลัว เพื่อนผู้กลายพันธ์ของฉัน
Hey, it's not my fault some people are trapped between Neanderthal and Cro-magnon.หรือว่ามาทะเลาะกับชอห์น นี่ มันไม่ใช่ความผิดผมนะ บางคนยังติดอยู่
And the average cranial capacity of Neanderthal man is 1800cc.และวัดความจุหัว แก่ชายผู้นี้ เป็น 1800 ซีซี
You know, you're surprisingly Neanderthal for someone so young.รู้มั้ย นายมันหัวโบราณอย่างไม่น่าเชื่อเลย สำหรับคนอายุเท่านี้
I thought you would be interested to know that these remains are both Neanderthal and Homo sapien.ผมคิดว่าคุณจะสนใจที่จะรู้ว่า ซากเหล่านี้มีทั้ง มนุษย์ยุคหิน และ มนุษย์ยุคปัจจุบัน
And the rib and femur of a Neanderthal male.และซี่โครงกับกระดูกโคนขา ของมนุษย์ผู้ชายยุคหิน
The Homo sapien male was clearly murdered by a Neanderthal axe.มนุษย์ผู้ชายยุคใหม่ ถูกฆ่าตายโดยขวานยุคโบราณ
The shorter, thicker tibia is more suited to a Neanderthal than a human, which can only mean that...กระดูกหน้าแข้งที่สั้น และหนา เหมาะที่จะเป็นมนุษย์ยุคหิน (นีแอนเดอร์ทัล) มากกว่ามนุษย์ทั่วไป ซึ่งหมายความถึงอย่างเดียวว่า...

neanderthal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, 古人类 / 古人類] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc

neanderthal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล[n. prop.] (Manut Ni-aē) EN: Neanderthal man FR: homme de Néanderthal [m]

neanderthal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neandertaler {m}Neanderthal; Neanderthal man

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neanderthal
Back to top