ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nastily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nastily*, -nastily-

nastily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nastily (adv.) อย่างน่ารังเกียจ See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างชั่วร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I figured. I think I'd like to stay in the dark about just how nastily you've portrayed me.อ๋อ ฉันรู้แล้วล่ะ แต่ถ้าคิดตรงกับนายเหมือนกัน ฉันว่าฉันขออยู่ในด้านมืดตามที่นาย พรรณนาให้ฉันเป็นก็ได้

nastily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างน่ารังเกียจ[adv.] (yāng nā ran) EN: nastily ; distastefully FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nastily
Back to top