ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mycologic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mycologic*, -mycologic-

mycologic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mycologic (adj.) เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด
mycological (adj.) เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด

mycologic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mykologisch {adj}mycological

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mycologic
Back to top