ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mustard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mustard*, -mustard-

mustard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mustard (n.) ผงมัสตาร์ดสำหรับปรุงอาหาร
mustard (n.) สีเหลืองอมส้ม
mustard gas (n.) ก๊าซพิษ
mustard plaster (n.) แผ่นปลาสเตอร์ซึ่งใส่ผงมัสตาร์ดช่วยลดการระคายเคือง
English-Thai: HOPE Dictionary
mustard(มัส'เทิร์ด) n. มัสตาร์ด ใช้เป็นตัวปรุงรสอาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
mustard(n) มัสตาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mustardผักมัสเทิด [TU Subject Heading]
Mustard Gasแก๊สมัสตาด, ก็าซพิษ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัสตาร์ด (n.) mustard
มัสตาร์ด (n.) mustard
ตังฉ่าย (n.) dry cabbage leaves (leaf mustard) See also: dry-pickled vegetable Syn. ผักดองแห้ง
ผักดองแห้ง (n.) dry cabbage leaves (leaf mustard) See also: dry-pickled vegetable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a hot dog. The yellow mustard or the darker one?มัสตาร์ดสีเหลืองหรือสีเข้ม หนึ่ง?
So how did you know Colonel Mustard works in Washington?งั้นคุณรู้ว่าผู้พันมัสตาร์ด ทำงานในวอชิงตันได้ยังไง?
Seriously, I don't see what's so terrible about Colonel Mustard visiting a house of ill fame.จริงๆ แล้วผมไม่คิดว่าที่ผู้พันมัสตาร์ดทำ มันเป็นอะไรที่แย่หรอกนะ
I'm afraid those are the negatives to which Colonel Mustard earlier referred.ฉันคิดว่ามันเป็นฟิล์มเนกาทีฟ ที่ผู้พันมัสตาร์ดกล่าวถึงก่อนหน้านี้
And Colonel Mustard and Mrs. White.และผู้พันมัสตาร์ดและคุณนายไวท์
We found it, Colonel Mustard and me.เราพบมันผู้พันมัสตาร์ดกับฉัน
Colonel Mustard has a top-secret Pentagon job.ผู้พันมัสตาร์ดทำงานลับ ในเพนตากอน
Is this a plot between them, Wadsworth, or did Colonel Mustard do it alone?นี่มันเป็นเรื่องของพวกเขา, วัดส์เวิร์ท หรือผู้พันมัสตาร์ดคนเดียว?
But Colonel Mustard wasn't in the cellar.แต่ผู้พันมัสตาร์ดไม่ได้อยู่ในห้องใต้ดิน
I'm supposed to be meeting a delivery for Cristo Lemonade, but I dropped my ham and cheese and mustard all over the order.ผมต้องไปพบกับ คนส่งน้ำมะนาว คริสโท้ แต่ผมทำชีสกับมัสตาท หกเละใบสั่งของหมดเลย.
I've got it. Colonel Mustard in the library with a wrench.มันเหมือนแบบเกมนายพลมัสตาร์ดไง
Spread some mustard on the toast.กระจายมัสตาร์ดบางบนขนมปัง

mustard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芥子气伪膜[jiè zǐ qì wěi mò, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ ㄑㄧˋ ㄨㄟˇ ㄇㄛˋ, 芥子气伪膜 / 芥子氣偽膜] mustard pseudomembrane
芥子气[jiè zǐ qì, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ ㄑㄧˋ, 芥子气 / 芥子氣] mustard gas
芥子气恶病质[jiè zǐ qì è bìng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ ㄑㄧˋ ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 芥子气恶病质 / 芥子氣惡病質] mustard cachexia
芥子气水疱[jiè zǐ qì shuǐ pào, ㄐㄧㄝˋ ㄗˇ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ, 芥子气水疱 / 芥子氣水疱] mustard vesicle
芥菜[jiè cài, ㄐㄧㄝˋ ㄘㄞˋ, 芥菜] mustard (Brassica juncea)
芥菜籽[jiè cài zǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄘㄞˋ ㄗˇ, 芥菜籽] mustard seed
塌棵菜[tā kē cài, ㄊㄚ ㄎㄜ ㄘㄞˋ, 塌棵菜] Brassica narinosa (broadbeaked mustard); Chinese flat cabbage
盖菜[gài cài, ㄍㄞˋ ㄘㄞˋ, 盖菜 / 蓋菜] leaf mustard
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 芥] mustard
芥末[jiè mo, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛ˙, 芥末] mustard
氮芥气[dàn jiè qì, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 氮芥气 / 氮芥氣] nitrogen mustard

mustard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイトロジェンマスタード[, naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen)
水菜;みず菜[みずな;ミズナ, mizuna ; mizuna] (n) (uk) potherb mustard (Brassica nipposinica var. oblanceolata); mizuna
練り[ねり, neri] (n,n-suf) (1) kneading; gloss; tempering; (adj-f,n) (2) paste (e.g. bean paste, mustard paste); (P)
芥子漬け[からしづけ, karashiduke] (n) vegetables pickled in mustard
京菜[きょうな, kyouna] (n) (See 小松菜) type of rape, potherb mustard, komatsuna, mizuna (Brassica juncea var. japonica)
小松菜[こまつな;コマツナ, komatsuna ; komatsuna] (n) type of rape, potherb mustard, kyouna, mizuna (Brassica juncea var. japonica)
旗竿[はたざお, hatazao] (n) (1) flagstaff; flagpole; (2) (uk) arabis (any plant of genus Arabis, esp. tower mustard, Arabis glabra); rock cress

mustard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก๊สมัสตาร์ด[n. exp.] (kaēt matsat) EN: sulfur mustard ; mustard gas FR: gaz moutarde [m] ; ypérite [m]
มัสตาร์ด[n.] (matsatāt) EN: mustard FR: moutarde [f]
มัสตาร์ด[n.] (matsatāt) EN: sulfur mustard ; mustard gas FR: gaz moutarde [m] ; ypérite [m]
น้ำมันมัสตาร์ด[n. exp.] (nāmman mats) EN: mustard oil FR: huile de moutarde [f]
ผักกาดดองเค็ม[n. exp.] (phak kāt dø) EN: green mustard pickled FR:
ผักกาดเขียว[n. exp.] (phak kāt kh) EN: Chinese mustard FR: moutarde chinoise [f]
ผักกาดเขียวปลี [n. exp.] (phak kāt kh) EN: Chinese mustard green FR: moutarde chinoise [f] ; gai choy [m]
ผักกวางตุ้ง[n. exp.] (phak Kwāngt) EN: Chinese mustard green FR: chou vert chinois [m]
ตังฉ่าย[n.] (tangchāi) EN: dry cabbage leaves (leaf mustard) ; dry-pickled vegetable FR:

mustard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senfgurke {f} [cook.]gherkin pickled with mustard seed
Senfgas {n}mustard gas
Senfpflaster {n}mustard plaster
Senfsoße {f} [cook.]mustard sauce
Senftopf {m}mustard pot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mustard
Back to top