ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

musketry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *musketry*, -musketry-

musketry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
musketry (n.) กองทหารปืนคาบศิลา See also: กองทหารเสือ
English-Thai: HOPE Dictionary
musketry(มัส'คิทรี) n. กองทหารปืนคาบศิลา
English-Thai: Nontri Dictionary
musketry(n) ปืนคาบศิลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า musketry
Back to top