ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

museful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *museful*, -museful-

museful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
museful (adj.) ซึ่งคิดคำนึงถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
museful(มิวซ'ฟูล) adj. ใคร่ครวญ,คิดคะนึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า museful
Back to top