ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multilevel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multilevel*, -multilevel-

multilevel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multilevel (adj.) ซึ่งมีหลากหลายระดับ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multilevel analysisการวิเคราะห์พหุระดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pharmaceuticals -- multilevel company, probably responsible for a third of the stuff in your medicine cabinet.บริษัทผลิตยา มีมากมายหลายระดับ มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะรับผิดชอบยาหนึ่งในสามในตู้ยาของคุณ

multilevel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多层次分析模型[duō céng cì fēn xī mó xíng, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄘˋ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 多层次分析模型 / 多層次分析模型] multilevel analysis model

multilevel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลายชั้น[adj.] (lāi chan) EN: multilevel ; multi-level FR: multiple

multilevel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehr-Pegel-Unterbrechung {f}multilevel interrupt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multilevel
Back to top