ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multilateral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multilateral*, -multilateral-

multilateral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multilateral (adj.) ซึ่งมีหลายฝ่าย See also: ซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่าย
multilateralism (n.) นโยบายการตกลงร่วมกันจากหลายฝ่ายหรือหลายด้าน
multilaterally (adv.) หลายด้าน See also: หลายฝ่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
multilateral(มัลทิแลท'เทอเริล) adj. หลายด้าน,หลายฝ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
multilateralพหุภาคี, หลายฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multilateral Investment Guarantee Agencyสำนักประกันการลงทุนพหุภาคี [เศรษฐศาสตร์]
multilateralismระบบพหุภาคี [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พหุภาคี (adj.) multilateral

multilateral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多边协定[duō biān xié dìng, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 多边协定 / 多邊協定] multilateral agreement; cooperation agreement between different parties
多边合作[duō biān hé zuò, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 多边合作 / 多邊合作] multilateral cooperation
多边贸易[duō biān mào yì, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 多边贸易 / 多邊貿易] multilateral trade
多边贸易谈判[duō biān mào yì tán pàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, 多边贸易谈判 / 多邊貿易談判] multilateral trade talks
多边[duō biān, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ, 多边 / 多邊] multilateral; polygon

multilateral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルチラテラリズム[, maruchiraterarizumu] (n) multilateralism
多角的[たかくてき, takakuteki] (adj-na) multilateral; many-sided; diversified; (P)

multilateral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเจรจาแบบพหุภาคี[n. exp.] (kān jēnrajā) EN: multilateral negotiation FR:
พหุภาคี[adj.] (phahuphākhī) EN: multilateral FR: multilatéral
สัญญาต่างตอบแทน[n.] (sanyātāngtø) EN: synallagmatic contract ; reciprocal contract ; bilateral contract ; multilateral contract ; multipartite contract FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multilateral
Back to top