ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multidisciplinary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multidisciplinary*, -multidisciplinary-

multidisciplinary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multidisciplinary (adj.) หลากหลายสาขาวิชา
English-Thai: HOPE Dictionary
multidisciplinary(มัลทิดิส'ซะพลินนะรี) adj. ซึ่งประกอบด้วยหลายสาขาวิชา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multidisciplinaryรวมเอาวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน [การแพทย์]

multidisciplinary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
複合科学[ふくごうかがく, fukugoukagaku] (n) multidisciplinary science
集学的治療[しゅうがくてきちりょう, shuugakutekichiryou] (n) multidisciplinary therapy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multidisciplinary
Back to top