ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mujahideen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mujahideen*, -mujahideen-

mujahideen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mujahideen (n.) ทหารมุสสิม Syn. mujaheddin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mujahideen grenade fragment is lodged in my hip to this day.สะเก็ดระเบิดของมูจาไฮดีนฝังอยู่สะโพกผมจนถึงทุกวันนี้
But if you look at the Viet Cong or the Mujahideen, or even the Minutemen, it's clear.แต่ว่า ถ้าดูจาก Viet Cong หรือ Mujahideen หรือแม้แต่ Minutemen ก็เห็นได้ชัดว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mujahideen
Back to top