ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mudslinger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mudslinger*, -mudslinger-

mudslinger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mudslinger (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mudslinger
Back to top