ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muddlehead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muddlehead*, -muddlehead-

muddlehead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muddlehead (n.) คนโง่ Syn. blunderer

muddlehead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical ; inane FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muddlehead
Back to top