ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moviemaker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moviemaker*, -moviemaker-

moviemaker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moviemaker (n.) ผู้สร้างภาพยนตร์ Syn. filmmaker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Howard Hughes was once the American ideal. A moviemaker, an aviator, an inventor...โฮเวิร์ด ฮิวส์เคยเป็นคนในอุดมคติของอเมริกา เป็นคนทำหนัง นักบิน นักประดิษฐ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moviemaker
Back to top