ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moviegoer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moviegoer*, -moviegoer-

moviegoer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moviegoer (n.) ผู้ที่ชอบชมภาพยนตร์ See also: คนชมภาพยนตร์เป็นประจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Negative-- no moviegoers were allowed up here, and he arrived at the screening alone.ไม่--ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาบนนี้ และเขาก็เข้ามาคนเดียว
All you moviegoers who paid to watch my movie...ผมอยากจะ... แบ่งรางวัลนี้

moviegoer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinobesucher {m}cinemagoer; moviegoer [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moviegoer
Back to top