ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move on*, -move on-

move on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move on (phrv.) เคลื่อนย้ายออกไป Syn. move along
move on (phrv.) เลื่อนไปข้างหน้า
move on (phrv.) ดำเนินการต่อไป Syn. pass on
move on (phrv.) ทำให้ก้าวหน้า (งาน, ชีวิต ฯลฯ)
move onward (vi.) เดินไปข้างหน้า See also: เดินหน้า Syn. proceed Ops. regress
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดขี้ (v.) move one´s bowels See also: crap (sl.), shit, take a shit, defecate Syn. ปวดหนัก, ปวดท้องขี้
ปวดท้องขี้ (v.) move one´s bowels See also: crap (sl.), shit, take a shit, defecate Syn. ปวดขี้, ปวดหนัก
ปวดหนัก (v.) move one´s bowels See also: crap (sl.), shit, take a shit, defecate Syn. ปวดขี้, ปวดท้องขี้
ปวดอุจจาระ (v.) move one´s bowels See also: crap (sl.), shit, take a shit, defecate Syn. ปวดขี้, ปวดหนัก, ปวดท้องขี้
ถอดหัวโขน (v.) remove one´s mask See also: unveil one´s face
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What say, shall we move on to the sale to Illustra?เอาล่ะ, ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องของการเสนอซื้อจากทางห้างอิลลัสทรา
Come on, men. Let's get a move on it.เร็วเข้า ไปกันได้แล้ว
I can't believe how fast things move on the outside.ฉันไม่สามารถเชื่อว่าวิธีที่รวดเร็วย้ายสิ่งที่อยู่ข้างนอก
If I'm going to move on this, there can't be the least little shred of doubt.ถ้าผมจะย้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีไม่สามารถฉีกอย่างน้อย ๆ หน่อย ๆ ของข้อสงสัย
Why don't we move on to something else?ทำไมเราไม่ทำอย่างอื่นล่ะ
I think we're ready to move on to your final statement.ฉันคิดว่าเราก็พร้อมที่จะย้าย ไปยังคำสั่งสุดท้ายของคุณ
Timeout. I'm gonna have to bust a little move on them Harvard hotties down there at the bar.ชั้นเจอของดีที่ในฮาเวิร์ดแล้วโว้ย
We have to study foreign music so we can move on as Chairman Mao said.เราต้องศึกษาดนตรีต่างชาติ เพื่อให้เราได้ก้าวหน้าไป -อย่างที่ท่านประธานเหมาบอกไว้ไง
Yeah, well... lt was the smart move on her part.อย่ามาเปลี่ยนเรื่อง, ฉันอยากคุยเรื่องนี้ ไม่ได้พูดเรื่องฉันอยู่ใช่มั้ย? เปล่า, อะไรนะ?
This is none of my business, which makes me more interested, but if you wanna make a move on Isabella, you may wanna learn about Brazilian women.นี่ ม่ใช่กงการของฉัน แต่ฉันสนใจอยากจะช่วย แต่ถ้าจะจีบอิซาเบลล่า
Let's move on to the next desperate lot and employ them and raise their level up.ถ้าอย่างนั้นก็ย้ายโรงงานไปที่อื่นที่ลำบากดีกว่า ไปจ้างงานและช่วยยกระดับประชาชนที่อื่นต่อดีกว่าไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
It is the mistake and we must move on to another and better industrial revolution and get it right this time.มันเป็นความผิดพลาด และเราต้องหาหนทางก้าวไปสู่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ที่ดีกว่าเก่า

move on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り換える(P);乗り替える;乗りかえる[のりかえる, norikaeru] (v1,vt) (1) to transfer (trains); to change (bus, train); (2) to change one's mind; to move on to (e.g. a new love interest); to change methods; to change one's way of thinking; (P)
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
肌脱ぐ;はだ脱ぐ[はだぬぐ, hadanugu] (v5g,vi) (1) to remove one's shirt thus revealing the skin; to remove the upper part of one's garments; (2) (See 片肌脱ぐ・1,一肌脱ぐ) to work with great effort

move on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยับขยาย[v.] (khayapkhayā) EN: move on the better FR:
ขมุบขมิบ[v.] (khamupkhami) EN: mutter ; move one's lips silently ; move the lips and mouth silently ; jerk ; twitch ; pucker and slacken alternatingly FR:
ขยับขา[v. exp.] (khayap khā) EN: move one's leg(s) FR:
สะเดาะเคราะห์[v. exp.] (sadǿ khrǿ) EN: change one' s bad fortune through a ceremony ; remove one's bad luck with a ceremony FR:
ถ่ายอุจจาระ[v.] (thāi-utjāra) EN: defecate ; move one's bowels ; have a bowel movement ; do a poo ; evacuate FR: déféquer ; faire caca (fam.) ; chier (vulg.)
ถอดหัวโขน[v.] (thøthūakhōn) EN: remove one's mask FR:
ถอดรองเท้า[v. exp.] (thøt røngth) EN: take off one's shoes ; remove one's shoes FR: se déchausser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move on
Back to top