ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mousebird

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mousebird*, -mousebird-

mousebird ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mousebird (n.) นกแอฟริกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง Syn. coly

mousebird ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotzügel-Mausvogel {m} [ornith.]Red-faced Mousebird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mousebird
Back to top