ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mourningly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mourningly*, -mourningly-

mourningly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mourningly (adv.) อย่างเสียใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mourningly
Back to top