ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mountaineer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mountaineer*, -mountaineer-

mountaineer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mountaineer (n.) นักปีนเขา See also: นักไต่เขา Syn. climber
mountaineer (n.) คนอาศัยอยู่ตามภูเขา See also: คนภูเขา
mountaineer (vi.) ปีนเขา See also: ขึ้นเขา Syn. ascend
mountaineering (n.) การปีนเขา See also: กีฬาปีนเขา
English-Thai: HOPE Dictionary
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา
English-Thai: Nontri Dictionary
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mountaineeringการไต่เขา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I sent him to cover a mountaineer game in morgantown.ผมส่งเขาไปทำเรื่องเกมส์บนเขาที่มอร์แกนทาวน์
For Extreme Mountaineering Lore. Congratulations, Jimmy.สำหรับความรู้เรื่องปืนเขา ยินดีด้วยจิมมี่

mountaineer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
登山家[dēng shān jiā, ㄉㄥ ㄕㄢ ㄐㄧㄚ, 登山家] mountaineer

mountaineer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
岳人[がくじん, gakujin] (n) alpinist; mountaineer
登山家[とざんか, tozanka] (n) mountain climber; mountaineer
登山者[とざんしゃ, tozansha] (n) (See 山行者) mountain climber; mountaineer
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
ラテルネ[, raterune] (n) (See ランタン) lantern (for mountaineering) (ger
験者[けんざ;けんじゃ, kenza ; kenja] (n) (See 修験道) mountaineering ascetic; practitioner of mountain asceticism

mountaineer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer FR: montagnard [m] ; tribus des montagnes [mpl]
นักปีนเขา[n. exp.] (nak pīn kha) EN: mountaineer ; mountain climber ; climber FR: alpiniste [m] ; escaladeur [m] (vx)
นักไต่เขา[n. exp.] (nak tai kha) EN: mountaineer ; mountain climber FR: alpiniste [m]
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn kha) EN: mountain climbing ; mountaineering FR: alpinisme [m] ; escalade [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mountaineer
Back to top