ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motorist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motorist*, -motorist-

motorist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motorist (n.) คนขับรถยนต์
English-Thai: HOPE Dictionary
motorist(โม'เทอริสทฺ) n. ผู้ขับรถยนต์,ผู้เดินทางโดยรถยนต์
English-Thai: Nontri Dictionary
motorist(n) นักขับรถยนต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. Bad luck that motorist arrived at that moment.ใช่ โชคไม่ดีที่คนขับรถมาถึงในตอนนั้น
Then we found the secret passage from the conservatory to the lounge, where we found the motorist dead.เราพบทางลับจากเรือนกระจกไปยังเลานจ์ ที่เราพบผู้ขับรถตาย
You killed the motorist when we split up to search the house.คุณฆ่าคนขับรถ ตอนที่เราแยกออกมาเพื่อค้นบ้าน
Colonel Mustard, when we saw the motorist at the front door, you took the key to the weapons cupboard out of my pocket, then you suggested that we all split up.ผู้พันมัสตาร์ด ตอนที่พวกเรา เห็นคนขับรถที่ประตูหน้า คุณเอากุญแจตู้อาวุธ ออกมาจากกระเป๋าของผม แล้วคุณบอกให้เราทุกแยกกัน
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ
Some people stop to help a stranded motorist and get taken out by a speeding semi.บางคนหยุด เพื่อที่จะช่วย เเละพาออกไป โดยเร็ว
A motorist spotted you lying on the side of the road, called 911.คนขับรถเห็นคุณนอนอยู่ข้างถนน เลยโทรหา 911
This might not be as nice to drive, or as fast or as safe as a European car, but it offers everything the Chinese motorist would want.นี่อาจจะไม่ได้ขับดีอะไร หรือเร็วหรือปลอดภัยแบบรถยุโรป แต่มันได้ให้ในสิ่ง ที่นักขับรถชาวจีนต้องการ
Central said a motorist called in a possible B and E.หน่วยกลางบอกว่าคนขับรถโทรในสถานการณ์ที่เป็นไปได้ BและE
We have a serious situation in town, and it's very important that every motorist listening to my voice stops their vehicle now.เรามีสถานการณ์รุนแรงอยู่ในเมืองนี้ และมันก็สำคัญมากๆ คนที่กำลังขับรถทุกคน ฟังเสียงของผม และจอดรถเดี๋ยวนี้
Motorist reported seeing a green sedan parked on the shoulder near the field that Saturday night.คนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเห็นรถซีดานเขียว จอดที่ไหล่ทางใกล้ทุ่ง ...คืนเสาร์นั้น
What about that motorist?งั้นคนขับรถเกี่ยวอะไร?

motorist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常坐汽车者[cháng zuò qì chē zhě, ㄔㄤˊ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄜˇ, 常坐汽车者 / 常坐汽車者] motorist

motorist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)

motorist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนขับรถ[n.] (khon khapro) EN: driver ; motorist FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motorist
Back to top