ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mothproof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mothproof*, -mothproof-

mothproof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mothproof (adj.) ซึ่งต่อต้านการทำลายด้วยแมลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mothproof
Back to top