ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mosquito net

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mosquito net*, -mosquito net-

mosquito net ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mosquito net (n.) มุ้ง Syn. mosquito netting
mosquito netting (n.) มุ้ง Syn. mosquito net
English-Thai: HOPE Dictionary
mosquito netn. มุ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระวิสูตร (n.) mosquito net See also: net, mosquito bar, mosquito curtain Syn. พระสูตร
พระสูตร (n.) mosquito net See also: net, mosquito bar, mosquito curtain Syn. พระวิสูตร
มุ้ง (n.) mosquito net See also: net, mosquito bar, mosquito curtain Syn. พระวิสูตร, พระสูตร
กางมุ้ง (v.) hang up a mosquito net See also: draw a mosquito curtain
มุ้งครอบ (n.) kind of mosquito net See also: mosquito net with iron frame, folding covered mosquito net
มุ้งประทุน (n.) kind of mosquito net See also: mosquito net with iron frame, folding covered mosquito net Syn. มุ้งครอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not a mosquito net, but it holds off the bugs.ไม่ใช่ตาข่ายกันยุง แต่มันกันแมลงได้

mosquito net ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàng, ㄓㄤˋ, 帐 / 帳] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit
帐子[zhàng zi, ㄓㄤˋ ㄗ˙, 帐子 / 帳子] mosquito net
蚊帐[wén zhàng, ㄨㄣˊ ㄓㄤˋ, 蚊帐 / 蚊帳] mosquito net

mosquito net ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กางมุ้ง[v. exp.] (kāng mung) EN: hang up a mosquito net ; put up a mosquito net ; draw a mosquito curtain FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
มุ้ง[n.] (mung) EN: mosquito net FR: moustiquaire [f]
มุ้งกันยุง[n. exp.] (mung kan yu) EN: mosquito net FR: moustiquaire [f]
สูตร[n.] (sūt) EN: mosquito net ; blind FR:
ตลบมุ้ง[v. exp.] (talop mung) EN: tidy up a fastened mosquito net by gathering and throwing the bottom portion over the canopy FR:
หลัง[n.] (lang) EN: [classif.: houses, dwellings, mosquito nets, rafts] FR: [classif. : maisons, résidences, moustiquaires, radeaux]

mosquito net ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moskitonetz {n}mosquito net

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mosquito net
Back to top