ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mortarboard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mortarboard*, -mortarboard-

mortarboard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mortarboard (n.) หมวกสวมใส่วันรับปริญญา

mortarboard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mortarboard
Back to top