ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mopy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mopy*, -mopy-

mopy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mopy (adj.) ซึ่งเศร้าซึม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, not the sad and mopy you. The old fun you.ฉันหมายถึงอย่าทำตัวหดหู่มากนัก เจอเพื่อนเก่าบ้างๆ
But between the Oracle and the Carneia Leonidas has marched to Thermopylae with just 300 men.แต่ระหว่าง Oracle และ Carneia ... ... Leonidas ได้เดินไป เทอร์โมที่มีเพียง 300 คน
I bring word from Thermopylae.ผมเสนอราคา ... เทอร์โมหน้า ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mopy
Back to top