ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

montane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *montane*, -montane-

montane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
montane (adj.) ซึ่งปลูกตามภูเขา See also: ซึ่งเติบโตตามภูเขา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
montaneอยู่บนภูเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

montane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป่าเขตภูเขา [n. exp.] (pā khēt phū) EN: montane forest FR:

montane ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochlandfrankolin {m} [ornith.]Montane Francolin
Bergblattspäher {m} [ornith.]Montane Foliage-gleaner
Bergpirol {m} [ornith.]Montane Oriole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า montane
Back to top