ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monsieur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monsieur*, -monsieur-

monsieur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monsieur (n.) นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
Monsieur (n.) นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
monsieur (n.) คำเรียกสุภาพบุรุษ See also: นาย, ท่าน Syn. sinor
English-Thai: HOPE Dictionary
monsieur(มะเซอร์') n.,Fr. นาย,ท่าน pl. messieurs, Syn. man,gentleman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shouldn't you have paid your bills, Monsieur Royale?ไม่มีคุณเคยจ่ายแล้วตั๋วเงินของคุณ . ,\ NMonsieur Royale ?
Of course, Monsieur Jujuแน่นอน, ของขลัง Monsieur
I hope you'll come see us... at the earliest opportunity, Monsieur D'Arnot.ฉันหวังว่าคุณจะมาเห็นเรา ... ในโอกาสแรก, นาย ดึอาโนท
He is the earl of Greystoke, Monsieur D'Arnot.เขาเป็นเอิร์ลแห่งสโตก, นาย ดึอาโนท
And now the young monsieur and madame have rung the chapel bellและตอนนี้นายหนุ่มและแหม่มได้รุ่งระฆังโบสถ์
I can't imagine Monsieur Monet blushing.มองซิเออร์โมเน่ต์ ไม่เคยเขินนะ
Ah, bonjour, Eleonore. Bonjour, Monsieur Bennett. Welcome back.บองจูร์เมอซิเออร์เบเน่ต์ ขอต้อนรับนะคะ
Ah, a tarte monsieur a tarte, a tarteอ่า ทาร์ตไข่ ทาร์ต ทาร์ตหน่ะ
Porte monsieur? Monsieur monsieur... what?มองสิเออร์ คุณต้องการอะไร?
It's up to you, Monsieur Bond.ถึงทีคุณแล้วครับ คุณบอนด์
A full house to Monsieur Le Chiffre. Deuces full of nines.คุณเลอชีพมีไพ่ คู่ 9 ตอง 2
It's your play, Monsieur Fukutu.ตาคุณแล้วครับ มองซิเออ ฟูกุตุ

monsieur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนปกติทั่วไป[n. exp.] (khon pakati) EN: FR: monsieur Tout-le-Monde [m]
คุณ ๆ = คุณๆ[pr.] (khun-khun) EN: you (pl.) FR: vous [pl.] ; vous autres ; monsieur dame ; messieurs dames
มิสเตอร์[n.] (mittoē = mi) EN: Mister ; mister ; Mr. FR: monsieur [m]
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นาย[n. prop.] (Nāi ) EN: Mister ; Mr FR: Monsieur ; M.
นักอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (nak utuniyo) EN: meteorologist FR: météorologiste [m] ; prévisionniste [m] ; monsieur météo [m] (fam.)
นกรู้[n.] (nok-rū) EN: know-it-all FR: je-sais-tout [m] ; monsieur je sais tout [m]
พ่อคุณ[n.] (phøkhun) EN: my good man FR: mon bon monsieur ; cher monsieur
พ่อใหญ่[n. exp.] (phø yai) EN: FR: monsieur [m] ; maître [m]
ผู้ชาย[n.] (phūchāi) EN: man ; male ; dude (vulg.) FR: homme [m] ; monsieur [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ผู้รู้ทุกอย่าง[n. exp.] (phū rū thuk) EN: Mr. Know It All ; Mr. Know Everything FR: monsieur je sais tout [m]
ประชาชนทั่วไป[n. exp.] (prachāchon ) EN: FR: tout un chacun ; monsieur Tout-le-Monde
เรียนคุณ...[n. exp.] (rīen khun .) EN: My dear ... ; Dear Mr. … FR: Cher Monsieur ... (“Untel”) ; Mon cher ... (“Untel”)
สุภาพบุรุษ[n.] (suphāpburut) EN: gentleman FR: gentleman [m] ; monsieur [m] ; galant homme [m] ; homme galant [m]
คับผม[X] (khaphom) EN: yes FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[adv.] (khrap phom) EN: yes FR: oui ; oui, monsieur/madame
หม่อง[X] (mǿng) EN: Maung (Mr) FR: Monsieur
ท่าน[n.] (than) EN: sir ; mister FR: monsieur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monsieur
Back to top