ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monotheistical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monotheistical*, -monotheistical-

monotheistical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monotheistical (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
monotheistically (adv.) เกี่ยวกับความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monotheistical
Back to top