ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monosyllabically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monosyllabically*, -monosyllabically-

monosyllabically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monosyllabically (adv.) อย่างมีเพียงพยางค์เดียว

monosyllabically ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einsilbig {adv}monosyllabically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monosyllabically
Back to top