ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monism*, -monism-

monism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monism (n.) ความเชื่อในเรื่องของการมีมาตรฐานเดียว
English-Thai: HOPE Dictionary
monism(มอน'นิซึม,โม'นิสซึม) ความเชื่อที่ว่ามีเพียงปัจจัย, See also: monist n. monistic adj. monistical adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monismเอกนิยม (ระบบรวมกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในเข้าเป็นหลักเดียวกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

monism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 一元论 / 一元論] monism, belief that the universe is made of a single substance

monism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンシモニズム[, sanshimonizumu] (n) Saint-Simonism
幸福主義[こうふくしゅぎ, koufukushugi] (n) eudaemonism; eudemonism
拝金主義[はいきんしゅぎ, haikinshugi] (n) mammonism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monism
Back to top