ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

money-grabber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *money-grabber*, -money-grabber-

money-grabber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
money-grabber (n.) ผู้ละโมบ See also: ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ Syn. money-grubber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า money-grabber
Back to top