ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

molybdenum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *molybdenum*, -molybdenum-

molybdenum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
molybdenum (n.) ธาตุชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
molybdenum(มะลิบ'ดะนัม) n. ชื่อธาตุโลหะชนิดหนึ่ง, See also: molybdic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
molybdenum disulphide(สารหล่อลื่น)โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Molybdenumโมลิปดีนั่ม, โมลิบดินั่ม, ท่อโมลิบดีนัม, โมลิบดินัม [การแพทย์]

molybdenum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, 钼 / 鉬] molybdenum Mo, transition metal, atomic number 42

molybdenum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel
モリダグ[, moridagu] (n) dag coating containing molybdenum

molybdenum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โมลิบดีนัม[n.] (mōlipdīnam) EN: molybdenum FR: molybdène [m]

molybdenum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Molybdän {n} [chem.]molybdenum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า molybdenum
Back to top