ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

molar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *molar*, -molar-

molar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
molar (n.) ฟันกราม
molar (adj.) เกี่ยวกับฟันกราม
English-Thai: HOPE Dictionary
molar(โม'ลาร์) n.,adj. ฟันกราม, เกี่ยวกับสสารทั้งก้อน,เกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลาย (solute) หนึ่งmoleต่อสารละลาย (solution) หนึ่งลิตร, Syn. molar tooth
molarity(โมแล'ริที) n. จำนวน mole ของตัวละลายต่อสารละลายหนึ่งลิตร
English-Thai: Nontri Dictionary
molar(adj) สำหรับบด,เกี่ยวกับกราม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
molar๑. ฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ tooth, molar]๒. โมลาร์ (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Molarฟันกราม [TU Subject Heading]
Molarityโมลาริตี้, โมลาริติ, โมล่าริตี้, โมลาริตี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราม (n.) molar See also: molar tooth Syn. ฟันกราม
ฟันกราม (n.) molar See also: molar tooth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do I have a molar in my hair?ฉันมีฟันกรามอยู่ในผมของฉันหรอ
Eruption of the third molar indicates adolescent.การขึ้นของฟันกรามซี่ที่สาม บอกว่าอยู่ในวัยรุ่น
Well, what if it is a molar pregnancy or... or a fetal demise or an infection?ถ้าเกิดมันเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกล่ะ หรือ หรืออะไรอันตราย หรือ ติดเชื้อ?
Look at that crown on the third molar in the fourth quadrant of the mandibular arch.ลองดูฟันปลอมตรงฟันกรามซี่ที่3ส่วนใน ของขอบขากรรไกรล่าง
The lingual surface to the first molar is fractured down to the dentin.พื้นผิวของฟันกรามซี่แรก มีรอยแตก
And pulling files from them has been like pulling molars.และดึงข้อมูลมาจากพวกเค้า มันเหมือนกับการถอนฟันกรามเลย
Yes. There's a fragment tied to the left second premolar.มี มีไหมขาดติดอยู่ที่ฟันหน้าซี่ที่ 2
Second left premolar is chipped.อาจมีเหลือร่องรอย อยู่ในฟันกรามน้อย
Lower right crown over second premolar has been chipped.ที่ครอบฟันด้านล่างขวา ของฟันกรามซี่ที่สองบิ่น
Bite down on your molars.หุบปากของคุณให้แน่นๆ
I'm sorry, but please shut your mouth and bite down on your molars. I'm going to punch out your jaw.ฉันเสียใจที่พูดอย่างนี้ แต่คุณควรหุบปากแล้วก็เลิกจ้อง คางคุณยื่นออกมาแล้ว
I was just about to pull out a couple of your molars.ฉันเกือบจะถอนฟันกรามคู่ของเธออยู่แล้ว

molar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磨齿[mó chǐ, ㄇㄛˊ ㄔˇ, 磨齿 / 磨齒] molar tooth
臼齿[jiù chǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 臼齿 / 臼齒] molar tooth
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, 阿伏伽德罗 / 阿伏伽德羅] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数
前磨齿[qián mó chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄛˊ ㄔˇ, 前磨齿 / 前磨齒] premolar tooth
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 前臼齿 / 前臼齒] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals)

molar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モル体積[モルたいせき, moru taiseki] (n) molar volume
モル分率[モルぶんりつ, moru bunritsu] (n) molar fraction
モル沸点上昇[モルふってんじょうしょう, moru futtenjoushou] (n) molar elevation
前臼歯[ぜんきゅうし, zenkyuushi] (n) (See 小臼歯) premolar
小臼歯[しょうきゅうし, shoukyuushi] (n) premolar (tooth)

molar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟันกราม[n.] (fan krām) EN: molar ; molar tooth FR: molaire [f]
ค่าคงตัวของแก๊ส[n. exp.] (khā khongtū) EN: gas constant ; molar gas constant ; universal gas constant ; ideal gas constant, FR:
ความเข้มข้นโมลาร์[n. exp.] (khwām khemk) EN: molar concentration FR:
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders FR: molaire [f] ; dent de sagesse [f]
โมลาร์[adj.] (mōlā) EN: molar FR: molaire
มวลโมลาร์[n. exp.] (mūan mōlā) EN: molar mass FR: masse molaire [f]
โมลาริตี [n.] (mōlāritī) EN: molarity FR: molarité [f]
ออสโมลาริตี[u] (øtmōlāritī) EN: osmolarity FR: osmolarité [f]

molar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Osmolarität {f}osmolarity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า molar
Back to top