ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mistral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mistral*, -mistral-

mistral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mistral (n.) ลมเหนือที่แห้งและหนาวเย็น See also: (พัดแถบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสและบริเวณใกล้เคียง)
English-Thai: HOPE Dictionary
mistral(มิส'เทริล,มิสทราล') n. ลมเหนือที่หนาวและแห้งในภาคใต้ของฝรั่งเศสและบริเวณใกล้เคียง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mistral
Back to top