ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misshapenly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misshapenly*, -misshapenly-

misshapenly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misshapenly (adv.) อย่างผิดรูปผิดร่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misshapenly
Back to top