ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misplaced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misplaced*, -misplaced-

misplaced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misplaced (adj.) ซึ่งใส่ผิดที่ Syn. displaced, mislaid, out of place
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He misplaced the house once.- เขาทำบ้านหายครั้งนึง
Let's just say Kearney being released is a case of misplaced trustแค่จะบอกว่าที่เคอร์นี่ถูกปล่อยตัว เพราะไว้ใจคนผิดพลาด
Or brings over misplaced mail...หรือนำจดหมายที่ส่งผิดที่มาให้
The type that delivers misplaced mailเพื่อนบ้านที่คอยเอาจดหมายส่งผิดมาให้
You won't kill me out of some misplaced sense of self-righteousness.เพราะมันมีศีลธรรมที่มันอยู่ผิดที่ผิดเวลาอยู่ในตัวแก
Well, we don't know that for sure. I could have misplaced it.อืม เราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ฉันอาจจะวางผิดที่ผิดทาง
Your stepfather's just misplaced a few things, and I need to find them.แค่พ่อเลี้ยงเธอวางของผิดที่ผิดทางนิดหน่อย และแม่ต้องหามันให้เจอ
I don't have the holocron memory, and I seem to have misplaced my Padawan.ข้ายังไม่ได้โฮโลครอนความจำ และดูเหมือนว่าข้าจะคลาดกับพาดาวันด้วย
Or rather Mr. Colson is. And, yes, maybe I misplaced the brief!ไม่งั้นก็ต้องเลือกคุณโคลสัน ฉันคงวางรายงานไว้ผิดที่
He misplaced the blueprints that I gave him.เขาทำพิมพ์เขียว ที่ฉันมอบให้ไปหาย
You know, you've never misplaced anythingเธอรู้มั้ย เธอไม่เคยลืมของนิ
You misplaced the phone yourself and yet you can't find it?คุณเก็บโทรศัพท์เอง และคุณหามันไม่เจอ?

misplaced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misplaced
Back to top