ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misdiagnose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misdiagnose*, -misdiagnose-

misdiagnose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misdiagnose (vt.) วินิจฉัยผิดพลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sure you know this, but average glucose for the non-diabetic is about 100 milligrams per deciliter, so we see a number like that here, and we know you've been misdiagnosed.ฉันว่าคุณคงรู้อยู่แล้ว แต่ว่า ระดับน้ำตาลในเลือดของคนไม่เป็นเบาหวาน คือ 100 มิลลิกรัมต่อ 1 เดซิลิตร หากเราได้ตัวเลขประมาณนั้น ก็จะรู้ว่าเขาวินิจฉัยคุณผิดพลาด
I wouldn't be surprised if numerous possessions were in fact misdiagnosed cases of a phenomenon we are just now discovering.ผมเลยนึกขึ้นได้ ถ้าจำนวนผีเข้ามากมายเป็นสาเหตุของอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือปรากฏการณ์ที่เราเพิ่งค้นพบนี้
Now, given Grace's condition, one would either have to, A) judge Arden as guilty of one of the most egregious misdiagnoses in the history of modern medicine, or conclude that he's been up to somethingสภาพของเกรซในตอนนี้ ต้องให้ตัดสินระหว่าง ข้อแรก ตัดสินว่าอาร์เดนมีความผิด
I was, uh, I was misdiagnosed thanks to a bad MRI.ผมต้องขอบคุณการวินิจฉัย ด้วยเอ็มอาร์ไอ
I've been misdiagnosed.ฉันได้รับการวินิจฉัยผิด
You could easily have been misdiagnosed.เป็นเรื่องง่ายที่จะวินิจฉัยพลาดไปได้
I've already been misdiagnosed.ผมถูกวินิจฉัยพลาดไปแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misdiagnose
Back to top