ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ministate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ministate*, -ministate-

ministate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ministate (n.) รัฐอิสระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ministate
Back to top