ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

millworker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *millworker*, -millworker-

millworker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
millworker (n.) ช่างไม้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า millworker
Back to top