ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

millstream

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *millstream*, -millstream-

millstream ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
millstream (n.) กระแสน้ำที่ไหลเข้าสู่กังหัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า millstream
Back to top